اندرمولوژی

روش غیر تهاجمی و بسیار لذت بخشی است و نوعی ماساژ بسیار عمیقی است که برای نقاط مختلف بدن استفاده میشود .

به طور میکانیکی سبب تحریک سلول ها و فعال شدن سلول ها میشود و در درمان ها ی سلولیت بسیار موثر است

کاربردهای اندر مولوژی

درمان سلولیت

افزایش گردش خون

تجزیه بافت اسکار

کمک به سفت شدن پوست و چلوگیری از شل شدن پوست

0 Comments